Bộ Giao thông Vận tải đề nghị xử lý 7 trạm thu phí BOT 'treo'

Ngày 17/5, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất sử dụng vốn ngân sách để mua lại 7 dự án BOT tồn đọng nhiều năm nay.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị xử lý 7 trạm thu phí BOT 'treo'
Ngày 17/5, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất sử dụng vốn ngân sách để mua lại 7 dự án BOT tồn đọng nhiều năm nay.